مهندس ساسان ابی زاده مالک سینما قدس در گفتگو با بانی فیلم:

مهندس ساسان ابی زاده مالک سینما قدس اردبیل در گفتگو با روزنامه سینمایی بانی فیلم: با فیلم های تکراری و یکنواخت کسی به سینما نمی آید وبسایت اردبیل سینما تقدیم می کند: ساسان ابی زاده – مدیر سینما قدس اردبیل – وضعیت کلی سینما در شهرستانها را نامناسب دانست و به «بانی فیلم» گفت: مشکل … ادامه خواندن مهندس ساسان ابی زاده مالک سینما قدس در گفتگو با بانی فیلم: